Skargi i wnioski

To jest archiwalna wersja strony z dnia 19.08.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: d


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków: 
w poniedziałki w godzinach od 12.30 do 15.00 oraz w czwartki w godzinach od 9.00 do 10.00
w budynku przy ul. Składowej 5. Skargi i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie za pośrednictwem poczty, telegraficznie (fax. 67 2820273);
pocztą elektroniczną (sekretariat@psse-chodziez.pl" sekretariat@psse-chodziez.pl), jak również ustnie do protokołu w siedzibie Stacji, w godzinach urzędowania 7.25 – 15.00.

Skargi i wnioski muszą zawierać:
1. Imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego;

2. Adres wnoszącego (nazwę miejscowości, ulicy, numer domu i lokalu oraz kod pocztowy).
UWAGA: Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (skargi anonimowe).
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z następującymi uregulowaniami prawnymi:
- Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Opublikował: Oskar Herzog
Publikacja dnia: 21.09.2020, 08:44
Dokument oglądany razy: 681
Podpisał: Oskar Herzog
Dokument z dnia: 19.08.2020