Skargi i wnioski


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków: 
w poniedziałki w godzinach od 12.30 do 15.00 oraz w czwartki w godzinach od 9.00 do 10.00
w budynku przy ul. Składowej 5. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
- pisemnie za pośrednictwem poczty,
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP pod adresem: /PSSEChodziez/SkrytkaESP;

- pocztą elektroniczną (psse.chodziez@pis.gov.pl" sekretariat.psse.chodziez@sanepid.gov.pl), jak również ustnie do protokołu w siedzibie Stacji, w godzinach przyjmowania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski  muszą zawierać:

1. Imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego;

2. Adres wnoszącego (nazwę miejscowości, ulicy, numer domu i lokalu oraz kod pocztowy).

UWAGA: Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (skargi anonimowe).
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z następującymi uregulowaniami prawnymi:

- Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Opublikował: Oskar Herzog
Publikacja dnia: 29.08.2022, 10:07
Dokument oglądany razy: 153
Podpisał: Oskar Herzog
Dokument z dnia: 19.08.2020