RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH w PSSE w Chodzieży

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Składowa 5, sekretariat.psse.chodziez@sanepid.gov.pl
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować pod adresem email: iod.psse.chodziez@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.) mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
6. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Chodzieży sprawy przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE Chodzież zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych( Dz. U. z 2011, Nr 14, poz.67 ze zm.).

Opublikował: Oskar Herzog
Publikacja dnia: 12.09.2022, 10:03
Dokument oglądany razy: 115
Podpisał: Oskar Herzog
Dokument z dnia: 19.08.2020