Deklaracja Dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Chodziezy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chodziezy.

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-20.

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem ds. Dostępności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodziezy jest Sławomira Zagozda, adres poczty elektronicznej ksiegowosc@psse-chodziez.pl. Kontaktować się mozna dzwoniąc pod numer telefonu 67 282 89 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Oskar Herzog, herzog.oskar@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 672820272. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku: budynek, w którym mieści się siedziba PSSE w Chodziezy nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Przy drodze dojazdowej do budynki jest wyznaczone jedno miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku ustyuowane jest od ul. Składowej, dojście jest utwardzone, do samego wejścia prowadzi chodnik. Próg wejściowy w drzwiach jest równy z poziomem gruntu, co umozliwia osobie niepełnosprawnej swodobne wejście do środka. Dzwonek do stacji zamieszczony jest po prawej stronie drzwi wejściowych na wysokości ok. 1,5m. Brak dzwonka usytuowanego na nizszym poziomie.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: Budynek nie posiada wind dla osób niepełnosprawnych. Pokoje urzędników mieszczą się na pierwszym i drugim piętrze. W budynku nie ma parteru. Klatka schodowa jest bardzo szeroka, ale schody wykonane są bardzo stromo. Poręcz zamontowana po lewej stronie.
 3. W budynku brak pochylni czy platform dla osób niepełnosprawnych, brak równiez informacji głosowych.
 4. Przy ulicy dojazdowej do PSSE w Chodziezy jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku mozna wejść z psem asystującym.
 6. W PSSE w Chodziezy brak mozliwości z skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Mozliwość taka istnieje tylko w sposób online.

Utrudnienia

 1. Brak systemu przyzywowego w toaletach
 2. Brak oznaczeń w język Braille’a
 3. Budynek bez dostępu windą

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Skorzystano również z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.bip.psse-chodziez.pl spełnia wymagania w 86%.
 4. Strona prezentuje poziom zgodności AA.