Deklaracja Dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Chodziezy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chodziezy.

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-28.

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem ds. Dostępności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodziezy jest Pani Sławomira Zagozda, adres poczty elektronicznej: slawomira.zagozda@sanepid.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Oskar Herzog, adres poczty elektronicznej: oskar.herzog@sanepid.gov.pl.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku: budynek, w którym mieści się siedziba PSSE w Chodziezy nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Przy drodze dojazdowej do budynki jest wyznaczone jedno miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku ustyuowane jest od ul. Składowej, dojście jest utwardzone, do samego wejścia prowadzi chodnik. Próg wejściowy w drzwiach jest równy z poziomem gruntu, co umozliwia osobie niepełnosprawnej swodobne wejście do środka. Dzwonek do stacji zamieszczony jest po prawej stronie drzwi wejściowych na wysokości ok. 1,5m. Brak dzwonka usytuowanego na nizszym poziomie.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: Budynek nie posiada wind dla osób niepełnosprawnych. Pokoje urzędników mieszczą się na pierwszym i drugim piętrze. W budynku nie ma parteru. Klatka schodowa jest bardzo szeroka, ale schody wykonane są bardzo stromo. Poręcz zamontowana po lewej stronie.
 3. W budynku brak pochylni czy platform dla osób niepełnosprawnych, brak równiez informacji głosowych.
 4. Przy ulicy dojazdowej do PSSE w Chodziezy jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku mozna wejść z psem asystującym.
 6. W PSSE w Chodziezy brak mozliwości z skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Mozliwość taka istnieje tylko w sposób online.

Utrudnienia

 1. Brak systemu przyzywowego w toaletach
 2. Brak oznaczeń w język Braille’a
 3. Budynek bez dostępu windą

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Skorzystano również z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.bip.psse-chodziez.pl spełnia wymagania w 86%.
 4. Strona prezentuje poziom zgodności AA.